Política de privacitat

El Responsable del Tractament, JUAN R. BOJ, amb domicili social a 08021-Barcelona, carrer Prats de Molló, 10 baixos B i Núm d’Identificació Fiscal (N.I.F.) 46.215.858-A, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, endavant RGPD, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital (LOPDGDD), l’informa que el tractament de les seves dades serà garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin. Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de la nostra entitat, cadascú en les seves competències, i pot ser enviada total o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades a efectes de la correcta prestació de l’assistència mèdic-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.

La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment de la persona pacient. Les dades proporcionades seran conservades d’acord amb la legislació sanitària afecte vigent en cada moment, en l’actualitat en la Llei 21/2000 sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d’alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant i un termini de cinc anys per a la resta.

Pot exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al responsable del tractament JUAN R. BOJ, amb domicili social a 08021-Barcelona, carrer Prats de Molló, 10 baixos B i Núm d’Identificació Fiscal (N.I.F.) 46.215.858-A, al correu electrònic consultadrboj@gmail.com, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.

Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considera vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

 

Informació personal i política de privacitat

JUAN R. BOJ com tenim un ferm compromís en protegir la seva privacitat i respectar la seva intimitat. Les dades personals tals com nom i adreça de correu electrònic no seran utilitzades per a efectes que no siguin l’objecte de JUAN R. BOJ. En cap cas lliurarem a tercers dades personals per a finalitats de màrqueting.

Les dades que són derivades del lloc (exemple: patrons de tràfic, usuaris registrats, etc.) són propietat de JUAN R. BOJ i tot l’anàlisi que es fa en base a aquestes dades és conduit per consultadrboj@gmail.com