Avís legal

Informació legal

En compliment d’allò disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que el prestador de serveis és JUAN R. BOJ, amb adreça a 08021-Barcelona, carrer Prats de Molló, 10, baixos B i NIF 46.215.858-A autoritzat per a la prestació de serveis sanitaris a través de l’adreça www.drboj.com

 

Objecte

Les presents Condicions d’Ús (en endavant les Condicions) tenen per objecte regular l’accés, la navegació i l’ús de la plana web (en endavant el Portal, Portal Web, Web o Plana Web) de JUAN R. BOJ. L’accés, la navegació i/o l’ús del Portal, impliquen l’acceptació de la totalitat de les estipulacions previstes en les presents Condicions, així com de la Política de Privacitat o Protecció de Dades i la Política de Cookies.

Existeixen, no obstant, determinats serveis i contingut accessibles a través del Portal Web, sotmesos a condicions particulars que poden substituir i/o complementar les presents Condicions.

 

Condició d’usuari

S’entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui i utilitzi el Portal Web, els serveis i/o els continguts allotjats en el mateix.

La navegació, accés i ús del Portal Web no requereixen de registre previ, però existeixen determinats serveis oferts a través d’aquest, l’accés dels quals estarà necessàriament condicionat al registre i acceptació de condicions particulars que regiran el referit servei.

L’accés al Portal Web per part de menors s’entendrà autoritzat expressament pels seus pares, tutors o els seus representants legals, qui respondran pels actes que els menors duguin a terme com a Usuaris de la Web d’acord amb la normativa aplicable.

 

Requisits d’ús

Per a l’accés al Portal i als serveis que s’hi ofereixen, es necessitarà un dispositiu que compleixi els requisits de compatibilitat de hardware i software (que poden variar al llarg del temps) i accés a Internet. L’Usuari serà conscient de que aquests factors poden influir en el rendiment del Portal Web i/o en la possibilitat d’accedir als serveis que s’ofereixen en el mateix.

JUAN R. BOJ no és responsable de la impossibilitat d’accés o deficiències en el funcionament del Portal Web i/o serveis oferts a través d’aquest per l’ús de dispositius inadequats, o per interrupcions de servei d’Internet derivades de saturació de la xarxa o qualsevol altra raó.

 

Normes d’ús

Ús del Servei: l’Usuari es compromet en tot cas a utilitzar el Portal i els seus serveis de manera diligent, correcta, lícita, de conformitat amb la llei, l’Avís Legal, les presents condicions (i/o les que resultin aplicables en cada cas concret), reglaments d’ús i instruccions posades en el seu coneixement, així com amb la moral, les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A tal efecte, s’abstindrà de dur a terme qualsevol activitat il·lícita, prohibida o lesiva dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol forma poden danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de JUAN R. BOJ, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’ Internet (hardware y software).

Control d’Accés: l’Usuari podrà accedir únicament a aquells recursos del sistema d’informació als que estigui autoritzat.

Fitxers Temporals: la informació emmagatzemada en el Portal Web s’ha de consultar sobre els sistemes de JUAN R. BOJ sense que aquest pugui considerar-se en cap cas responsable de la informació que l’Usuari exporti de dits Sistemes.

Condicions d’ús: Quan l’Usuari estigui utilitzant el Portal Web, serà responsable de garantir que la informació que fa servir no pot ser vista per persones no autoritzades. L’Usuari es compromet expressament a no emmagatzemar, utilitzar, transmetre o difondre:

– Cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

– Distribució de virus a través d’Internet, cucs, troians o qualsevol altra activitat destructiva, com saturació,”mailbombing”, etc. o atacs de denegació de servei.

– Les activitats que interrompin o interfereixin en l’ús efectiu dels recursos de xarxa d’altres persones.

– La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la normativa sobre protecció de dades.

– Compartir les claus d’accés facilitades (pel cas de que el mateix fos registrat com a Usuari d’un determinat servei que així ho requereixi) amb una altra persona física o jurídica.

– Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics de JUAN R. BOJ.

– Obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu i injustificat dels recursos informàtics a través dels quals JUAN R. BOJ presta qualsevol dels seus serveis, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

– Utilitzar el sistema per a intentar accedir a àrees restringides del servidor, sense la deguda autorització de JUAN R. BOJ.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logos, productes i serveis, etc. que conté la Web es troben protegits per la Llei de Propietat Industrial i són propietat de JUAN R. BOJ, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal Web i/o els serveis que en el mateix es faciliten, atribueixi a l’Usuari cap dret sobre el citat disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logos, productes i serveis.

Axí mateix, la Web, el seu codi font i els continguts als que s’accedeix a través d’aquest lloc web són Propietat Intel·lectual de JUAN R. BOJ i/o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari en cap supòsit.

JUAN R. BOJ és titular o llicenciatari de tots els drets sobre el contingut del Portal Web i dels serveis oferts a través d’aquest. L’accés a la Web o als seus serveis no atorga als Usuaris dret, ni titularitat alguna sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els Continguts que allotja. L’Usuari reconeix i accepta que el seu ús que terminantment prohibit, així com la seva reproducció, comunicació i/o distribució, modificació, alteració o descompilació, ja sigui amb finalitats d’ús personal, privat i no lucratiu o amb finalitats comercials o lucratives.

JUAN R. BOJ es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Responsabilitat de l’usuari

L’Usuari serà responsable de:

– Mantenir la confidencialitat de les Claus que se li proporcionin, en el seu cas.

– Facilitar informació correcta a JUAN R. BOJ, qualsevol error en les dades facilitades serà de la seva exclusiva responsabilitat. De la mateixa manera, l’Usuari serà responsable de mantenir de forma actualitzada tota aquella informació que hagi facilitat a JUAN R. BOJ, de forma que aquesta respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari.

– Els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a JUAN R. BOJ o a tercers per les dades aportades, com a conseqüència de la utilització de dades no actualitzades, falses o que es corresponguin amb la realitat i per la utilització per part de tercers de les claus de l’Usuari.

– En el cas de que l’Usuari obtingui còpia de les seves dades clíniques, aquest serà únicament i exclusiva responsable de l’ús i custòdia de dita informació.

 

Disponibilitat dels serveis

La informació, continguts o serveis oferts a través de la Web són els que JUAN R. BOJ decideix en cada moment i poden variar al llarg del temps. Per tant, no existeix cap obligació per part d’aquesta de mantenir disponibles els serveis. No obstant, s’informarà als Usuaris quan decideixi cancel·lar la continuïtat d’un determinat servei i les condicions del cessament del mateix.

Així mateix, JUAN R. BOJ podrà anul·lar l’accés als serveis, total o parcialment, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions.

 

Garantia i responsabilitat de JUAN R. BOJ

Encara que JUAN R. BOJ fa servir sistemes compatibles amb la majoria de les tecnologies existent en el mercat, no pot garantir la compatibilitat dels dispositius fets servir per l’Usuari.

JUAN R. BOJ no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal o dels serveis oferts. Per això, estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés i ús de la Web o dels serveis oferts a través de la mateixa (fallades en el rendiment, interrupcions o demora en el funcionament dels Serveis, fallada del sistema o de la línia, etc.), fins i tot encara que es produeixi alguna errada o mal funcionament que causés danys en eines informàtiques, de terceres persones.

En aquest sentit, l’Usuari accedeix a la Web i als serveis sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els serveis que s’ofereixen a través de la Plana Web compleixen amb allò que es disposa en l’ordenament jurídic espanyol.

JUAN R. BOJ queda alliberat de qualsevol responsabilitat en cas d’un ús indegut del Portal i/o dels serveis per part de l’Usuari.

JUAN R. BOJ no serà responsable en els supòsits d’indisponibilitat dels serveis per causes de força major o suspensió temporal dels mateixos per raons tècniques. Per tant, JUAN R. BOJ no assumirà responsabilitat alguna pels danys, pèrdues que poguessin patir com a conseqüència de successos que no s’hagueren pogut preveure o que previstos fossin inevitables, bé per cas fortuït o força major.

JUAN R. BOJ no es fa responsable de qualsevol fallada, error tècnic, accident, avaria, manipulació, interrupció en els serveis o qualsevol altra incidència que pugues sorgir en productes, equips o serveis tècnics aliens a JUAN R. BOJ l’ús dels quals sigui necessari per l’accés als serveis.

Tot i que JUAN R. BOJ ha actuat de forma diligent i ha adoptat les mesures necessàries, d’acord amb l’estat de la tecnologia, per a evitar possibles bretxes en la seguretat del Portal, no es pot garantir la impossibilitat absoluta de vulnerabilitat de les mesures de seguretat adoptades.

JUAN R. BOJ no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al Portal. JUAN R. BOJ tampoc respon por la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des del Portal.

JUAN R. BOJ tractarà, en la mesura del possible, d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva web. No obstant això, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a traves de la Web.

Pel que fa a les informacions i continguts relacionats amb la salut, aquests es proporcionen amb mers fins informatius pel que JUAN R. BOJ recomana a l’Usuario/s que actuï sempre sota l’assessorament mèdic professional.

L’Usuari assumeix que en cas de prendre decisions en base a la informació subministrada en la Web, la responsabilitat serà exclusivament seva, no podent realitzar cap reclamació. a JUAN R. BOJ per les conseqüències de les decisions preses.

 

Modificació del contingut i les condicions

JUAN R. BOJ podrà afegir noves funcionalitats a la Web i/o modificar les actuals Condicions. En aquest cas, es publicarà l’actualització en el Portal perquè l’Usuari tingui coneixement de qualsevol canvi. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les noves condicions, disposarà d’un termini de quinze dies naturals des de la comunicació per a resoldre el contracte mitjançant comunicació fefaent a JUAN R. BOJ. El transcurs del referit termini sense que l’Usuari hagi manifestat res al contrari, implicarà la plena acceptació de les noves condicions.

 

Jurisdicció i legislació aplicable

El present Avis Legal es regirà i interpretarà d’acord a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització de la Plana Web es sotmetrà a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, sense perjudici de que resulti l’aplicació alguna disposició imperativa en contrari, cas en el que s’estarà al contingut de la mateixa.